วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฟ้าใส

แบบสอบถาม รพ.จิตเวชนครสวรรค์ทำก่อนเข้ารับการอบรม


R to R
แบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
1. ชื่อ – สกุล..................................................................อายุ....................ปี
ตาแหนง......................................................ระดับ......................................
2. การศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี สาขา.................................................
 ปริญญาโท สาขา.................................................
 ปริญญาเอก สาขา...............................................
3. ผลงานวิจัยที่ผ่านมา
3.1..........................................................................................................................................
3.2..........................................................................................................................................
3.3..........................................................................................................................................
3.4..........................................................................................................................................
3.5..........................................................................................................................................
4. ความคาดหวังในการเข้ารับการอบรมดังนี้
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. เรื่องที่ท่านคิดว่าจะทาวิจัย
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
6. การวิจัยที่ท่านศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบใด (สิ่งที่คิดว่าจะทาในการอบรมครั้งนี้)
 เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ
 เชิงปริมาณ, เชิงคุณภาพ
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
 ยังไม่ทราบ
 อื่น ๆ ระบุ.....................................................................
7. ท่านคิดว่าการทา R to R สิ่งใดยากที่สุดสาหรับในการเรียนรู้ของท่าน
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในการตอบคำถาม
กรุณาส่งกลับมายัง E-mail : Somnuk_Hongyim@hotmail.com ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 55

ตารางการอบรม r to r